Privacyverklaring

Privacyverklaring Psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen

De Psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen respecteert de privacy van de cliënten en alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. De Psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen wil met deze privacyverklaring haar privacy beleid voor belanghebbenden inzichtelijk maken. Daarmee willen wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016.

De psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen is gevestigd aan de Anton van Duinkerkenstraat 15 7552 VR Hengelo en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.robinwegdam.nl , Anton van Duinkerkenstraat 15 7552 VR Hengelo +31 742505025, email: via contactformulier website.

Drs. M.M.M. Wegdam is de Functionaris Gegevensbescherming van de psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen, zij is te bereiken per email via het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze hulpverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen verwerkt alleen gegevens van personen jonger dan 16 jaar als wij toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het uitvoeren van jouw behandeling

– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze hulpverlening uit te kunnen voeren

– het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de uitgevoerde behandelingen

– het behandelen van geschillen

– de psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk of contractueel toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst, de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars (op grond van de verplichtingen in jouw verzekeringsovereenkomst).

Geautomatiseerde besluitvorming

De psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens

( bijvoorbeeld de behandelaar van de psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor gezondheidsgegevens en persoonsgegevens hanteren wij de wettelijke (Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst WGBO) bewaartermijn van 15 jaar na afsluiting van de behandeling. Voor financiële gegevens hanteren wij de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw behandeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gezondheidsgegevens worden alleen aan andere hulpverleners en/of derden (bijvoorbeeld een arbodienst) verstrekt na jouw expliciete schriftelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. De psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen analyseert jouw gedrag op onze website door middel van Google analytics om daarmee de website en onze projectafhandelingsprocedures te verbeteren en af te stemmen op jullie wensen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Psychologische praktijk voor leer- en leefproblemen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website.