Kwaliteitsstatuut

De praktijk heeft een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut. Hieronder vindt u de tekst van mijn GGZ Kwaliteitsstatuut zoals deze is goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland (ZiNL) www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychologische Praktijk voor Leer- en Leefproblemen
Naam regiebehandelaar: M.M.M. Wegdam
E-mailadres: via het contactformulier
KvK nummer: 08196743
Website: www.robinwegdam.nl
BIG-registraties: 89062260825
Overige kwalificaties: EMDR European Practioner
Basisopleiding: GZ Psychologie
AGB-code praktijk: 94003962
AGB-code persoonlijk: 94004487

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Angststoornissen Psychotrauma Stemmingsstoornissen o.a. depressie Stressgerelateerde klachten
EMDR therapie Doelgroep:volwassenen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
drs. M.M.M. Wegdam BIG nummer 89062260825

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Anders: Aangesloten bij coöperatie AGGT (Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente). Deze coöperatie onderhoudt structurele contacten met bijvoorbeeld huisartsen en heeft een overeenkomst gesloten met de huisartsen coöperatie THOON. Deze coöperatie onderhoudt eveneens structurele contacten met meerdere zorgverzekeraars.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
M.M. Meyerink BIG: 29062818625 W.N.N. Meyer NIP: 27638 H.C.M. Witteman BIG: 19025886616

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Waar nodig contact met huisarts of POH-GGZ bij aanmelding van een cliënt In geval van crisis van een cliënt contact met huisarts. Bij doorverwijzing naar Specialistische GGZ overleg en rapportage. Waar gewenst overleg met bedrijfsarts, of ook rapportage. Rapportages aan huisartsen. Over de inhoud van behandelingen en toepassing van behandelmethoden, besprekingen met intervisiegenoten.
Bijeenkomsten met de coöperatie AGGT over de ontwikkelingen in de GGZ en de gevolgen daarvan voor de praktijkvoering.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Op de website én mondeling bij het intakegesprek geef ik aan dat mensen mij in geval van nood altijd kunnen bellen. Op de website kunnen zij vinden wat te doen als ik niet bereikbaar ben. Mocht ik niet bereikbaar zijn, dan kunnen ze contact opnemen met hun huisarts. Na17.00 uur en in het weekend kunnen ze terecht bij de huisartsenpost. Zo nodig kan de huisarts de crisisdienst inschakelen.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit in de eerste lijn niet voorkomt. Het is voldoende dat zij met mij contact kunnen opnemen.Indien ik niet bereikbaar ben kunnen ze contact met de huisarts of huisartsenpost opnemen.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: per 01-01-2018: Menzis (waaronder het label Anderzorg); ONVZ (waaronder de labels PNO en VvAA); DSW (waaronder de labels InTwente Zorgverzekeraar en Stad Holland Zorgverzekeraar); ASR (waaronder de labels Amersfoortse, Ditzo); ENO (waaronder de labels Salland, Hollandzorg en ZorgDirect); Zorg en Zekerheid.
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.robinwegdam.nl/nl/praktische-zaken

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.robinwegdam.nl/nl/praktische-zaken

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVPkwaliteitscriteria.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Mijn cliënten kunnen bij mij terecht. Als zij hiermee niet tevreden zijn kunnen zij gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van de LVVP.
Link naar website: www.robinwegdam.nl/nl/klachten
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
LVVP
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: klachten- en geschillenregeling LVVP

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: M. Meyerink
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.robinwegdam.nl/nl/praktische-zaken

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Cliënten kunnen zich per email of telefonisch bij mij persoonlijk aanmelden. Telefonisch of via e mail bespreek ik met hen de wachttijd en de vervolgprocedure. De gehele procedure (intake, communicatie en afspraken maken) wordt door mij persoonlijk verzorgd.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: M.M.M. Wegdam
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Huisarts/POHGGZ in de rol van verwijzer.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: M.M.M. Wegdam.
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: M.M.M. Wegdam
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Als vrijgevestigd psycholoog verzorg ik alle contacten met de cliënt, dit gebeurt in het algemeen faceto-face. Tot het intakegesprek verloopt het contact via telefoon of e-mail. De cliënt kan tussen de behandelingen door altijd contact opnemen via e-mail of telefoon als hij/zij vragen of problemen heeft. In het intakegesprek beginnen we met het probleem van de cliënt te bespreken, wordt er een klachten inventarisatie gemaakt en een korte levensloop besproken. Hierna kijken we wat de cliënt wil bereiken, en wordt het behandel doel opgesteld. Met de cliënt overleg ik welke behandelmethode in diens situatie de meest effectieve en efficiënte is, en geef ik een schatting hoe lang de behandeling vermoedelijk zal duren (5, 8 of 12 consulten). In de loop van de behandeling zal meerdere keren de voortgang en tevredenheid van de cliënt besproken worden, en stellen we eventueel het behandel doel bij.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsbespreking met cliënt. ROM ORS
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: OQ 45 wordt aan het begin en aan het eind van de behandeling afgenomen. ORS regelmatig.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Exitgesprek aan het eind van de behandeling. SRS

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: drs. M.M.M. Wegdam
Plaats: Hengelo
Datum: 15-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld: Ja